ประมวลภาพกิจกรรมในโรงเรียนบ้านสามหลัง ปีการศึา 2554

การประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 3 วันที่ 11 ก.ค. 54 (วันที่3)

การประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 3 วันที่ 8 ก.ค. 54 (วันที่2)

การประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 3 วันที่ 7 ก.ค. 54 (วันแรก)

ภาพกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2554 ณ หอประชุมประชาภิวัฒน์

"พิธีไหว้ครู" ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสามหลัง
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2554 ณ หอประชุมประชาภิวัฒน์

ภาพกิจกรรม "สานฝันวันเปิดเรียน"
วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2554 ณ หอประชุมประชุมประชาภิวัฒน์