ประมวลภาพกิจกรรมในโรงเรียนบ้านสามหลัง ปีการศึกษา 2553

ภาพกิจกรรมวันอำลาสถาบันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 28 มีนาคม 2554 ณ หอประชุมประชาภิวัฒน์ โรงเรียนบ้านสามหลัง

ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน อำเภอดอยหล่อ
ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2544 ณ สนามกีฬาอำเภอดอยหล่อ

ภาพกิจกรรม เด็กดี V-Starของโรงเรียนบ้านสามหลัง
ณวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2553

ภาพกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนาีรี
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านสามหลัง
ในงานแข่งทักษะวิชาการ ณ มหาวิทยาลัย นอร์ท-เชียงใหม่